Ledenvergadering 28 maart 2018

Woensdag 28 maart (aanvang: 19:00 uur) wordt de ledenvergadering van STG de Eendracht gehouden.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Ingekomen en uitgaande stukken

4. Financieel verslag penningmeester en kascommissie

5. Evaluatie Winterseizoen

6. Het komende zomerseizoen

7. Bestuursverkiezing

8. Rondvraag

9. Sluiting