Ledenvergadering op 21 november 2019

Ledenvergadering op 21 november 2019

11 november 2019 Uit Door Klaas-Jan Barneveld

Volksijsbaan “De Eendracht” nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op 21 november ’19 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Koppel 3

De agenda is als volgt :

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Verkiezing bestuurslid aftredend en herkiesbaar

  • Jan Last                                 :herkiesbaar
  • Bert Jan van der Steeg       :herkiesbaar

Tijdens de vergadering is er een schriftelijke stemming tussen de twee

8. Verkiezing baancommissarissen aftredend en herkiesbaar:

  • Embert Hoekman              :herkiesbaar
  • Paul van der Ploeg             :herkiesbaar
  • Ronald van Dijk                 :herkiesbaar
  • Rick Jansen                         :niet herkiesbaar
  • Hans van Lente                  :herkiesbaar

 9. Machtiging contributie voorstel geen verhoging.

10. Machtiging baangeld voorstel geen verhoging.

11.  Rondvraag

12.  Sluiting.

Na afloop van de vergadering wordt er een verloting gehouden met mooie prijzen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.