Ledenvergadering  27 november 2014

Ledenvergadering 27 november 2014

17 november 2014 Uit Door Jaap Doldersum

Volksijsbaan “De Eendracht” nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op 27 november ’14 om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Koppel 3

De agenda is als volgt :

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Verkiezing bestuurslid aftredend en herkiesbaar

  • Henk v/d Haar

8. Verkiezing baancommissarissen aftredend en herkiesbaar:

  • Jaap Beens
  • Sjaak Heetebrij
  • Arend Jan Kloosterman

   9. Machtiging contributie voorstel geen verhoging.

  • Jaap Beens
  • Sjaak Heetebrij
  • Arend Jan Kloosterman

10. Machtiging baangeld voorstel geen verhoging.

11.  Rondvraag

12. Sluiting.

Na afloop van de vergadering wordt er een verloting gehouden met mooie prijzen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.